RENDO Groep is een duurzaam, regionaal netwerkbedrijf. Wij zijn verantwoordelijk voor de betrouwbare distributie van gas, elektriciteit en data in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Ons doel is om onze sterke positie als netbeheerder en netwerkbedrijf (fossiel gas, duurzaam gas, waterstof, elektriciteit en data) te verbeteren.

Duurzaam gebruik van energie en de overgang naar een duurzame energievoorziening zijn erg belangrijk voor ons. We zijn daarom altijd bezig met de nieuwste ontwikkelingen. Ons energienetwerk is betrouwbaar en veilig. Het vormt daarom altijd het vertrekpunt van vernieuwingen. Wij pakken de maatschappelijke rol die we daarbij hebben voor consumenten, werknemers en aandeelhouders.

Onderdelen RENDO Groep

Er zijn binnen de RENDO Groep vier bedrijven actief: N.V. RENDO, RE-NET B.V., N-TRA B.V. en Enavi B.V.

N.V. RENDO, Enavi, en N-TRA richten zich op het duurzaam gebruik van energie en de overgang naar een energievoorziening die nog tientallen jaren mee kan gaan. RE-NET B.V. houdt zich bezig met de aanleg van glasvezel en beheer van het glasvezelnetwerk in ons werkgebied.

Daarnaast maken N.V. RENDO Holding en RE-FLEX Beheer N.V. onderdeel uit van de RENDO Groep. De holding is de moedermaatschappij van de vennootschappen en eigenaar van enkele gebouwen en terreinen, waaronder het kantoor in Meppel.
RE-FLEX Beheer N.V. verleent stafdiensten aan de verschillende bedrijven binnen de RENDO Groep.

Fiscaal nummer & KvK-nummers

Fiscaal nummer: NL 8619.69.674.B01

KvK-nummers Meppel
N.V. RENDO Holding: 04052476

RE-FLEX Beheer N.V.: 04016836

N.V. RENDO: 81174853

RENDO Duurzaam B.V.: 04066476

Enavi B.V.: 69560803

N-TRA B.V.: 69560773

RE-NET B.V.: 55118011

Missie

RENDO draagt zorg voor een adequate, veilige en efficiënte (betaalbare) distributie van (duurzame) energie en data (glasvezelinfrastructuur) in haar werkgebied. Deze distributie is in balans met de snelle verduurzaming (energietransitie) van onze regio. RENDO is medeontwerper van het toekomstige energienet binnen haar werkgebied in Drenthe en Overijssel en is hierop mede aanspreekbaar. RENDO is een proactieve partner voor de energietransitie van haar negen aandeelhoudende gemeenten en regionale samenwerkingspartners. Betrouwbaarheid en innovatie zijn belangrijke drijfveren voor de RENDO organisatie.

Visie

De transitie van fossiele naar duurzame energie is enkele jaren geleden ingezet en zal de komende decennia verder haar beslag krijgen. Wij zijn van mening dat deze transitie noodzakelijk is en op realistische gronden moet worden uitgevoerd. De bestaande gasinfrastructuur in het RENDO werkgebied is van uitstekende kwaliteit, kan nog decennia mee en leent zich goed voor hergebruik door duurzame gassen (groen gas of groene waterstof). Met name in het landelijk gebied zijn duurzame gassen (na energiebesparing) een adequate energievoorziening voor de toekomst met waarschijnlijk de laagste maatschappelijke kosten.

RENDO heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de fossiele gasvoorziening in haar werkgebied in 2030 in zijn geheel kan worden vervangen door duurzame gassen. Eind 2023 stroomt er reeds ruim 10% duurzaam gas door de N.V. RENDO netten, in 2026 is dit opgelopen naar 40% (hier liggen inmiddels concrete plannen en initiatieven aan ten grondslag).

Ontwikkelingen en innovatie op het gebied van groene waterstof gaan snel. Wij zijn van mening dat groene waterstof een goede rol kan spelen in de gebouwde omgeving, zeker als het in de nabijheid (binnen een zogenaamde energiehub of energielandschap) wordt geproduceerd. We doen de komende jaren bijvoorbeeld ervaring op in de Waterstofwijk in Hoogeveen en op Bedrijventerrein Eeserwold in Steenwijk.

Het bovenliggende elektriciteitsnet is in de periode tot en met 2026 vol, er kan niet zondermeer worden teruggeleverd. Dit betekent echter niet dat we op elektriciteitsgebied de komende vijf jaar op onze lauweren kunnen rusten en geen duurzame initiatieven gaan faciliteren. In Hoogeveen wordt een nieuw onderstation voorbereid, er wordt in Hoogeveen en Steenwijk geïnvesteerd in laagspanningsnetten om op wijk- en buurtniveau te kunnen voldoen aan de nieuwe energiewerkelijkheid en RENDO faciliteert gerichte innovaties, zoals opslag in batterijen en waterstof. Een goede match tussen vraag en aanbod is een belangrijke uitdaging. Digitalisering en modern netbeheer (met sturing op afstand, met “real time” data) worden hierbij steeds belangrijker en urgenter. Congestie en congestiemanagement zijn belangrijke aandachtspunten, ook in de laag- en middenspanning.

De energietransitie vraagt een proactieve netbeheerder en een proactief netwerkbedrijf. Zo zien wij onze rol ook: RENDO is partner van haar aandeelhoudende gemeenten om de Regionale Energie Strategie (RES) en de warmtevisies per gemeente ook daadwerkelijk te realiseren. Dit leidt tot maatwerk en innovatieve samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met energiecoöperaties) om projecten gerealiseerd te krijgen.

RENDO moet als een soort “kameleon” in staat zijn om binnen deze samenwerkingsverbanden (en binnen haar wettelijke mogelijkheden) verschillende rollen op te pakken. RENDO heeft als kleinere en zelfstandige netbeheerder een sterke lokale en regionale betrokkenheid met een laagdrempelige benaderbaarheid en een klantgerichte aanpak. Storingen worden snel en adequaat opgelost. Hier komen ook onze kernwaarden terug: betrouwbaar, innovatief en daadkrachtig.

Naast de distributie van gas en elektriciteit en het beheer van deze netten, blijft het beheer en de exploitatie van glasvezelinfrastructuur een wezenlijk onderdeel van de Holding. We hebben onderzoek gedaan naar de waardeontwikkeling van glasvezelinfrastructuur op middellange en lange termijn. Deze is positief.

Onze visie is mede hierop gebaseerd en we gaan er vanuit dat opbrengsten glasvezel een steeds groter aandeel van ons resultaat vormen. Het beheer van glasvezelinfrastructuur sluit goed aan bij onze overige activiteiten, er zijn synergievoordelen en efficiencyvoordelen te behalen. Hiernaast zijn wij in staat om het beheer “dichtbij” en klantvriendelijk te organiseren.

Download hieronder de digitale brochure:
Missie visie strategie NV RENDO 2022 – 2026

Strategie

Van fossiel gas naar duurzaam gas

De komende vijf jaar moet alles op alles gezet worden om de productie van duurzaam gas in het werkgebied van RENDO te vergroten. Samen met onze aandeelhoudende gemeenten en overige belanghebbenden, willen we een methodiek op regionaal niveau ontwikkelen om de productie te stimuleren. Te denken valt aan een gebiedsgerichte aanpak om vergunningverlening, locatieonderzoek en het ontwikkelen van businesscases te versnellen. De allocatie van groen gas ten behoeve van de regio, speelt hierbij ook een rol. RENDO kan niet langs de zijlijn blijven staan en is bereid om binnen haar wettelijke mogelijkheden te investeren in biogas- en waterstofnetwerken. Elektrolyse om van elektriciteit naar waterstof te komen, wordt ondersteund en gefaciliteerd. Er wordt geen gasinfrastructuur verwijderd, maar juist geïnvesteerd om de productie en het transport van duurzame gassen naar onze klanten te bevorderen. Zuid Drenthe en Noord Overijssel zijn wat ons betreft belangrijke experimenteergebieden voor de productie van groen gas.

Een modern elektriciteitsnet
Om aan de nieuwe elektriciteitsvragen en het nieuwe elektriciteitsaanbod te kunnen voldoen, bereidt N.V. RENDO een nieuw onderstation voor in Hoogeveen. We werken hierbij samen met landelijke netbeheerder TenneT en zijn in belangrijke mate afhankelijk van het tempo van overige investeringen in het Drents Overijsselse Netwerk. Er wordt volop geïnvesteerd in het laagspannings- en middenspanningsnet in Hoogeveen en Steenwijk en faciliteren we (binnen onze wettelijke mogelijkheden) opslag en balancering. RENDO neemt het initiatief voor een methodiek (crisisaanpak) om de realisatie van een onderstation te versnellen. We staan open voor flexibel netbeheer (bijvoorbeeld maatwerk naar klanten) en investeren in digitalisering om dit mogelijk te maken.

Overige innovatie
Het is moeilijk aan te geven, welke kant de energietransitie precies uitgaat. Wij staan open voor innovatie en zijn bereid om samen met onze aandeelhoudende gemeenten en aan de hand van gerichte businesscases te boordelen, welke innovaties binnen de warmtevisies en Regionale Energie Strategie van meerwaarde en realistisch zijn. We zien bijvoorbeeld perspectiefvolle innovaties op het gebied van waterstof CV ketels, brandstofcellen in woningen en het aansluiten van zon en wind op elektrolysers. Warmtenetten maken op sommige plekken in onze regio onderdeel uit van de warmtetransitie per gemeente. Ondanks onze focus op duurzame gassen, staan wij er open in om gericht te beoordelen of wij een rol kunnen spelen bij de aanleg en rendabele exploitatie van deze warmtenetten.

Partnerschap, innovatieve samenwerking en strategisch personeelsbeleid
RENDO is partner van haar aandeelhoudende gemeenten op het gebied van de energietransitie. Ook gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, ligt het voor de hand dat er efficiënt gewerkt wordt en dat er zoveel mogelijk wordt samengewerkt (bundeling van kennis). Energietransitie behoeft niet dubbel te zijn georganiseerd, én bij gemeente én bij RENDO. We willen de banden met MBO onderwijsinstellingen in de regio verder aanhalen. Bij het werven van medewerkers willen we vooral uitgaan van het regionale karakter van RENDO. We investeren daarnaast in hoogwaardig en kwalitatief personeel. Binnen de regio zijn wij voortdurend op zoek en nemen het voortouw (voortrekkersrol) naar vormen van innovatieve samenwerking, die resultaat opleveren. Op landelijk niveau dragen we binnen Netbeheer Nederland bij aan de positie van netbeheerders binnen de energietransitie. We zien ACM en het ministerie EZK als belangrijke landelijke stakeholders. Binnen de Holding wordt efficiency en synergie van werkzaamheden steeds verder uitgebouwd.

Scenario’s
Voor het tempo en de ontwikkeling van de energietransitie zijn inmiddels verschillende scenario’s beschikbaar. Het gaat dan onder andere om de scenario’s benoemd in de “Integrale Infrastructuurverkenning 2030 – 2050”, vanuit Netbeheer Nederland. Voor de periode tot en met 2026 ontlopen deze scenario’s elkaar niet veel. We zien een enorme toename van zon op dak, een verdere elektrificatie, een nog beperkte afname van het aantal gasaansluitingen en toename van groen gas.

Verder op glasvezel
De komende jaren bouwen we het beheer en de exploitatie van glasvezelnetwerken in Noord Oost Nederland verder uit. Beheer wordt dichtbij en klantgericht georganiseerd. Groei zit na 2023 niet zo zeer meer in de uitbreiding van netwerken, Drenthe en Overijssel zijn dan nagenoeg verglaasd. Binnen de Joint Venture met Delta Fiber komen we in 2026 uit op ruim 100.000 glasvezelaansluitingen. Het vergroten (en vasthouden) van het aantal abonnementen is de belangrijkste uitdaging. Glasvezel maakt een steeds belangrijker onderdeel van ons resultaat uit.

10 puntenplan 2022 – 2026

 1. In 2026 stroomt er op jaarbasis gemiddeld 40% duurzaam gas door de gasnetten van N.V. RENDO.
 2. In 2027 zijn de werkzaamheden voor het nieuwe Elektriciteitsonderstation in Hoogeveen door RENDO afgerond en heeft N.V. RENDO haar organisatie gereed en ingericht om het station te exploiteren. RENDO neemt het initiatief om de planning te bespoedigen, zodat andere partijen ook in 2027 hun werkzaamheden hebben afgerond en het station in 2027 operationeel kan zijn.
 3. Binnen N.V. RENDO zal voor 2027 netautomatisering zijn uitgerold in zowel de elektriciteit- als gasnetten en toepasbaar binnen de waardestromen. Hiermee wordt invulling gegeven aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving betreffende real-time observeerbaarheid en stuurbaarheid/regelbaarheid in de energienetten.
 4. Uit de meerjarenraming blijkt dat RENDO financieel gezond is, jaarlijks positieve resultaten realiseert en voldoet aan interne en externe ratio’s.
 5. RENDO beoordeelt met haar partners en stakeholders welke innovaties op het gebied van energietransitie kansrijk zijn (bijvoorbeeld waterstof, energiehubs en warmtenetten), hoe vervolgens in deze innovaties geïnvesteerd kan worden en welke rol voor RENDO passend is.
 6. Op basis van gericht en actueel strategisch personeelsbeleid is RENDO de komende periode in staat om, met name op technisch en strategisch vlak, personeel aan te trekken en vast te houden, zodat de MVS kan worden uitgevoerd.
 7. Het beheer en de exploitatie van het glasvezelnetwerk wordt uitgebreid tot tenminste 100.000 aansluitingen met een bezettingsgraad van tenminste 35% in 2026. De glasvezelactiviteiten dragen positief bij aan het ondernemingsresultaat en vermogen van RENDO.
 8. RENDO geeft hernieuwde invulling aan het partnerschap en werkt nauw samen met haar aandeelhoudende gemeenten en overige stakeholders op het gebied van warmtevisies en de realisatie van de Regionale Energie Strategieën. Uitvoering en resultaten staan centraal. Dit nieuwe partnerschap wordt onderschreven door onze aandeelhoudende gemeenten en stakeholders.
 9. Qua kwaliteit van de energienetten en de kwaliteit van de dienstverlening, bevindt N.V. RENDO zich in de top 3 van de best presterende netbeheerders.
 10. RENDO is in 2026 een flexibele, klantgerichte en zelfstandige distributeur van energie en data in Drenthe en Overijssel.

Jaarlijks wordt in de begroting en het jaarverslag verantwoording afgelegd op deze 10 punten en worden ze verder uitgewerkt.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij de RENDO Groep hoog in het vaandel. Dat uit zich op meerdere terreinen.

Allereerst geven we op het gebied van de arbeidsmarkt invulling aan MVO. We werken samen met een werkvoorzieningsschap. Binnen ons bedrijf werken meerdere mensen, die een duwtje in de rug op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken.

MVO op het gebied van veiligheid. Onze veiligheidseisen hebben zowel betrekking op veilig werken als op een veilige (werk)omgeving.

Tevens vullen wij een proactieve rol in bij de energietransitie in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. We hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om een duurzame samenleving en energievoorziening.

MVO uit zich ook in het feit dat vooral lokale aanbieders de kans krijgen om binnen het eigen werkgebied diensten te leveren (lokaal produceren, lokaal consumeren). Bij aanbestedingstrajecten wordt daar nadrukkelijk op ingezet.

Bovendien kiezen we bij de inkoop zo veel mogelijk voor duurzame oplossingen. Als RENDO Groep kiezen we meer en meer bewust voor recyclebaar materiaal en investeren we in duurzame oplossingen als zonnepanelen en bedrijfswagens op duurzame brandstoffen.

Luchtfoto van kantoor RENDO Meppel met zonnepanelen op het dak

Energietransitie

In 2030 wil netbeheerder N.V. RENDO alleen nog duurzaam gas vervoeren. Een belangrijke keuze, ook omdat de minister heeft besloten dat de gaswinning in Groningen in 2030 stopt.

RENDO is vanuit meerdere invalshoeken betrokken bij de energietransitie. De energiestromen op de netwerken van N.V. RENDO verschuiven van afname naar opwek.

We streven ernaar om het aardgas in ons netwerk zoveel mogelijk te vervangen door alternatieve gassen. RENDO maakt
zich sterk om de invoeding van groen gas zoveel mogelijk te faciliteren in haar netwerk. Door de bestaande gasinfrastructuur te hergebruiken behoudt deze zijn waarde en is grootschalige buiten gebruikstelling niet nodig.

De invoeding van duurzaam opgewekte elektriciteit, waterstof en groen gas zijn een grotere rol gaan spelen. Zowel het totale vermogen van geïnstalleerde zonnepalen als het aandeel groen gas zijn in een jaar tijd verdrievoudigd.

Haalbaar doel

We zien volop mogelijkheden om al het fossiele gas in onze regio te vervangen door duurzame gassen. In totaal vervoerde RENDO in 2020 242 miljoen kuub gas, waarvan dus bijna 23 miljoen kuub (10%) groen gas. De ambitie is dat dit binnen enkele jaren stijgt naar ruim 20%. Onze ambitie om in 2030 volledig over te stappen op duurzaam gas is haalbaar, zo blijkt uit onderzoek. Daarom zijn extra productie in ons gebied en energiebesparing belangrijk. Met onze aandeelhouders, producenten en leveranciers werken we samen aan vernieuwingen om ons doel te bereiken.

Kerncijfers

De RENDO Groep is eigenaar van het gasnet in de Drentse gemeenten Meppel, Hoogeveen, Coevorden, De Wolden, en Westerveld en in de Overijsselse gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Hardenberg en Zwartewaterland.

Voor de elektriciteitsnetten is de RENDO Groep eigenaar van de in de gemeente Hoogeveen (oude gemeentegrenzen) en in de kernen Steenwijk, Tuk en Zuidveen van de gemeente Steenwijkerland.

Voor meer informatie kunt u het jaarverslag van 2022 hieronder downloaden.

Gasnet

 • 104.831 aansluitingen

 • Uitvalduur 11,0 seconden

 • Aanrijtijd 31,0 minuten

 • 88% slimme meter

 • 3.485 km leidingnetwerk

 • 214 miljoen m3 getransporteerd

 • 23,7 miljoen m3 groen gas getransporteerd

Elektriciteitsnet

 • 33.806 aansluitingen

 • Uitvalduur MS 17,0 minuten

 • Uitvalduur LS 3,8 minuten

 • 93% slimme meter

 • 924 km kabelnetwerk

 • 284 miljoen kWh getransporteerd

 • 77.468 kWp opgesteld vermogen PV Hoogeveen

 • 13.676 kWp opgesteld vermogen PV Steenwijk

Jaarverslagen

In een jaarverslag staat wat er in dat jaar in een organisatie is gebeurd. De jaarverslagen van N.V. RENDO Holding zijn beschikbaar voor inzage. Download hieronder de meeste recente verslagen. Wilt u een ouder jaarverslag opvragen, neem dan contact op via info@rendo.nl.