N.V. RENDO Holding is een naamloze vennootschap volgens het Nederlands recht. Op de onderneming is het zogenaamde structuurregime van toepassing. In Nederland is de Corporate Governance Code verplicht gesteld voor beursgenoteerde ondernemingen. N.V. RENDO Holding is niet beursgenoteerd. Voor ons geldt deze verplichting dus niet. Toch willen wij waar mogelijk, bij deze code aansluiten.

Corporate Governance Code

De Code benadrukt de verantwoordelijkheid die een bedrijf heeft voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen. Dit sluit goed aan bij de strategische doelstellingen van de RENDO Groep op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en regionale verankering. De RENDO Groep heeft als doel zo open en transparant mogelijk te zijn over haar organisatiestructuur, handelen, doelen en resultaten. Goed ondernemerschap, goed toezicht daarop en de verantwoording daarover vormen de pijlers van Corporate Governance. De RENDO Groep hecht grote waarde aan goede Corporate Governance. Wij streven naar een transparante structuur die recht doet aan de belangen van alle belanghebbenden.

De beloningsverhouding tussen bestuurder en werknemer moet passen binnen de maatschappelijke context van de RENDO Groep.

Goed ondernemingsbestuur en toezicht

De twee belangrijkste pijlers voor een goede Corporate Governance zijn een goed ondernemingsbestuur met goed toezicht daarop. De directie is verantwoordelijk voor het bestuur. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht. De directie en de Raad worden ondersteund door een effectief stelsel van maatregelen voor risicobeheersing, interne controle en een externe accountant. In reglementen en de statuten staat hoe de directie, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zich tot elkaar verhouden. De governancestructuur van de RENDO Groep is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van de vennootschap, interne reglementen, codes en regelingen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van N.V. RENDO Holding komt zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast kent de Raad van Commissarissen twee commissies: de Audit en Risico-commissie en de Remuneratie-commissie.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • De heer D.J. Klein Essink
  • De heer A. Laning
  • Mevrouw A.R. Snapper – Valkman
  • Mevrouw A. Hartwijk

Statuten

De taken van de Raad van Commissarissen zijn expliciet beschreven in de statuten van N.V. RENDO Holding.

Klokkenluiderregeling

Een werknemer die volgens de regels in de Klokkenluiderregeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele manier in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden van de misstand.