Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 augustus 2022. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke

N.V. RENDO Holding is de moedermaatschappij van verschillende bedrijven. De volgende bedrijven binnen de RENDO groep hebben hun eigen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring geldt voor N.V. RENDO Holding en RE-FLEX Beheer N.V.
Wij zijn gevestigd aan Setheweg 1 te Meppel, onze website is www.rendogroep.nl.

Voor informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten hebben wij een aparte privacyverklaring. Personeel van de RENDO-groep wordt met een interne privacyverklaring geïnformeerd over hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Toepassing van de privacyverklaring

N.V. RENDO Holding en RE-FLEX Beheer N.V. hechten veel waarde aan privacy. Wij gaan zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om. Welke gegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen, leest u in deze privacyverklaring.

Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

N.V. RENDO Holding verwerkt als moedermaatschappij weinig persoonsgegevens. Wij hebben uw gegevens om contact met u te onderhouden (voor vragen of het verzenden van onze nieuwsbrief RENDOMENT). Daarnaast maken wij gebruik van camerabewaking en toegangsbeveiliging om onze eigendommen te beveiligen.

RE-FLEX Beheer N.V. verleend diverse stafdiensten aan de verschillende bedrijven binnen de RENDO-groep en verwerkt in het kader hiervan persoonsgegevens voor de andere bedrijven. Deze dienstverlening heeft betrekking op personeelszaken, inkoop, logistiek, facilitaire zaken, communicatie en PR, financiële administratie, ICT, controlling, regulering en juridische zaken.

Gebruikte persoonsgegevens

Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief RENDOMENT of gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruikt N.V. RENDO Holding uw contactgegevens (zoals naam, e-mailadres) hiervoor.

RE-FLEX Beheer N.V. gebruikt in nagenoeg alle gevallen de persoonsgegevens die door de andere bedrijven binnen de RENDO-groep worden verwerkt. Voor een specificatie van deze gegevens kunt u de privacyverklaring van het betreffende bedrijf raadplegen (zie de links hierboven).

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

N.V. RENDO Holding verwerkt uw gegevens voor onze nieuwsbrief op basis van uw toestemming. U heeft ten alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken (zie ‘Uw rechten’). Voor het beveiligen van onze eigendommen hebben wij een gerechtvaardigd belang.

RE-FLEX Beheer N.V. verwerkt uw gegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomsten met de diverse bedrijven binnen de RENDO-groep.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bij ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel waarvoor de persoonsgegevens nodig waren. Daarnaast dienen wij wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Wanneer wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd of geanonimiseerd waardoor het niet meer te herleiden is naar een natuurlijk persoon.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. De getroffen maatregelen zijn afhankelijk van de stand van de technologie, kosten van implementatie en de aard van de te beschermen persoonsgegevens en deze dienen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies van, of toegang tot, uw persoonsgegevens.

Wanneer wij verwerkers inschakelen moeten deze van ons ook passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

Gegevens delen met derden

Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden als daar geen wettelijke grondslag voor is. Wanneer wij voor een verwerking gebruik maken van een derde partij, dan is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst is specifiek vastgelegd welke gegevens worden gedeeld en wat hiermee mag gebeuren.

Doorgifte van gegevens aan het buitenland

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan landen buiten de EER. Wanneer dit incidenteel wel gebeurt, dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp, welke is gevestigd in de Verenigde Staten.

Uw rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, te verplaatsen of te verwijderen.

Voor de persoonsgegevens die N.V. RENDO Holding verwerkt, kunt u een verzoek indienen door een e-mail te versturen naar avg@rendo.nl. Om u te kunnen identificeren, vragen wij u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om hierop uw pasfoto en BSN (soms tweemaal opgenomen) af te dekken. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van bijvoorbeeld de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid. U ontvangt binnen één maand na uw aanvraag bericht van ons.

Wilt u zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief RENDOMENT, dan kunt u zichzelf afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

RE-FLEX Beheer N.V. verwerkt persoonsgegevens in opdracht van verschillende bedrijven van de RENDO-groep. Voor het uitoefenen van uw rechten dient u contact op te nemen met het betreffende bedrijf van de RENDO-groep. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van het betreffende bedrijf (zie links hierboven).

Heeft u vragen of een klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dit graag om samen tot een oplossing te komen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te versturen naar avg@rendo.nl. Mocht dit niet slagen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan of niet redelijkerwijs valt uit te sluiten dat deze onrechtmatig zijn verwerkt. Indien u indicaties heeft dat er wellicht sprake is van een datalek, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden door een e-mail te versturen naar ps@rendo.nl.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies, meer informatie vindt u op onze cookie pagina.

Contact

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebben dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen:
Telefoon: 0522-856400 op werkdagen van 08.00 tot 16.30
E-mail: avg@rendo.nl.

Postadres:
N.V. RENDO Holding
Postbus 18
7940 AA MEPPEL