In de RES hebben we met de samenwerkingspartners van de RES-regio West-Overijssel de ambitie opgenomen dat we in 2030 de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam willen opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend.

West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. Deze afspraken staan  in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt als bijdrage aan de reductie van 49% CO2 uitstoot. In juni 2020 hebben 11 gemeenten, de provincie Overijssel en 4 waterschappen een concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma uitgewerkt in de 12 doelstellingen en afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Dit Hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de Regionale Energiestrategie 1.0 van West-Overijssel en ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen.

Als Netbeheerder stemmen we de RES-plannen voor warmte en duurzame opwek af met de gemeenten. Voor een realistisch en haalbaar RES-bod is het van belang dat er een goede balans wordt gevonden tussen draagvlak, kosten, ruimtelijke kwaliteit en de hoogte van het bod. Wij analyseren of de plannen passen binnen de huidige infrastructuur. Waar nodig investeert RENDO in netverzwaringen om alle duurzame energie te kunnen transporteren, nu en in de toekomst.

Een stap in een langer proces
Het Hoofdlijnenakkoord is een stap in een reeks van stappen die West-Overijssel nog gaat zetten op weg naar 2030. Op 1 juli wordt het ingediend bij het Nationaal Programma RES. Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/hoofdlijnenakkoord.

Nog veel te doen
Er is al veel werk verzet. Zo zijn er al diverse zonnedaken, zonneparken en windmolens in West-Overijssel en er zit nog een flink aantal aan te komen waar soms ook al een vergunning voor afgegeven is. Van de 1,8 TWh die West-Overijssel in 2030 zelf wil opwekken, wordt nu al 20% opgewekt en voor nog eens 20% bestaan concrete plannen. Dit betekent dat tot 2030 voor de resterende 60% nog plannen gemaakt en gerealiseerd moeten worden. West-Overijssel is dus goed op weg, maar heeft ook nog veel werk te verzetten.