Ondertekening intentieovereenkomst
Gemeente Hoogeveen, RENDO, NAM, Gasunie, New Energy Coalition en EnergyStock hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samen het project Waterstof Hoogeveen voor te bereiden. De partijen ondersteunen hiermee de aanvraag voor een financiële bijdrage van € 4,4 miljoen die de gemeente heeft gedaan vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken van het Rijk. Met die bijdrage kan het eerste deel van de wijk Erflanden – 427 woningen – omgezet worden van aardgas naar waterstof met gebruik van het huidige aardgasnetwerk. Het maakt de aansluiting op het waterstofnetwerk – dat al voor de nieuwe wijk Nijstad-Oost wordt aangelegd – relatief eenvoudig. De bedoeling is om hierna ook de rest van Erflanden om te zetten naar waterstof.

Na de zomer van 2020 komt uitsluitsel over de aanvraag. Als de bijdrage toegekend wordt, kan de voorbereiding van het project beginnen. Hier staat een jaar voor. In dit jaar wil de gemeente, samen met bewoners, bewonersraad en met projectpartners het plan verder uitwerken om te komen tot draagvlak en uitvoeringsplannen. Van die aanvraag is een publieksversie gemaakt gericht op de bewoners van Erflanden.

Nederland aardgasvrij, Hoogeveen draagt bij
In het Klimaatverdrag van Parijs hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Het Nederlandse Klimaatakkoord is de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag; bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 te halveren, vergeleken met 1990. Hiervoor is een energietransitie nodig: de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. In de woningbouw is het einddoel om in 2050 alle woningen in Nederland van het fossiele aardgas af te sluiten. Het project Waterstof Hoogeveen wil een bijdrage leveren aan deze overgang.

De energietransitie is een enorme, wereldwijde opgave, waarin nieuwe technieken en experimenten nodig zijn. Noord Nederland (provincies Drenthe, Friesland, Groningen) is daarvoor door de EU geselecteerd als eerste waterstofproeftuin, Hydrogen Valley. Het project Waterstof Hoogeveen levert daarin een wezenlijke bijdrage.

Bestaande en nieuwe wijk op waterstof
In het project werkt de gemeente Hoogeveen met 22 partners om een bestaande woonwijk om te zetten van aardgas naar groene waterstof door gebruik te maken van het bestaande aardgasnetwerk. Verder wordt er met de bedrijven, onderwijsinstellingen en bewoners  gewerkt aan een plan voor het verwarmen van huizen met een cv-ketel die draait op groene waterstof.

Het project bestaat uit twee onderdelen: de nieuwe wijk Nijstad-Oost en de bestaande wijk Erflanden. Nijstad-Oost wordt een nieuwe woonwijk van ongeveer 80 woningen waarin een nieuw ontwikkelde waterstof cv-ketel wordt geplaatst. Daarna is het de bedoeling om waterstof in te zetten in de bestaande woningen in Erflanden.

Duurtesten waterstof cv-ketel bij EnTranCe
De waterstof cv-ketel, ontwikkeld door Bekaert Combustion uit Assen,  wordt de komende tijd uitgebreid getest in samenwerking met Feenstra/Vattenfvall, Rendo, Mueling & Grol en HSF. Deze partijen hebben expertise in huis die hiervoor nodig is. In de test wordt gedurende 105 dagen een versnelde simulatie van de werkelijkheid gedaan. Het belangrijkste testonderdeel is veiligheid. Eerdere simulaties hebben aangetoond dat waterstof cv-ketels net zo goed en veilig kunnen presteren als aardgas cv-ketels. De waterstof cv-ketel is bijna klaar voor gebruik in Hoogeveen. Via een virtuele tour in het onderstaande filmpje kunnen belangstellenden een kijkje nemen op de testlocatie EnTranCe, de proeftuin van de Hanzehogeschool Groningen.

Partners
Het waterstofproject is een samenwerking tussen N-TRA/RENDO, Stork Nederland, Nederlandse Gasunie, GasTerra, Nederlandse Aardolie Maatschappij, Bekaert Combustion Technology, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Cogas Innovatie & Ontwikkeling, Nedstack, JP-Energiesystemen, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe, New Energy Coalition, Visser & Smit Hanab Distributie, Green Planet Pesse, DNV-GL Netherlands, Arcadis Nederland, BAM Infra Energie & Water, Royal Haskoning, DHV Nederland, Enexis Netbeheer, Liander en gemeente Hoogeveen.